Študovne v stredoškolských internátoch - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci národného projektu edIT 1 vyhlásilo výzvu na zabezpečenie vybavenia študijných miestností s názvom „Študovne v stredoškolských internátoch“.

Cieľ aktivity

Materiálno-technické vybavenie (ďalej len „vybavenie”) študijných miestností  

  • v školských internátoch pri stredných školách alebo  
  • v stredných internátnych školách alebo  
  • v školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu  (ďalej len  „internáty”) 

prostredníctvom počítačov a multifunkčného zariadenia s cieľom zlepšenia dostupnosti vzdelávania a zmiernenia dopadu krízových opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces. 

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie výzvy sa nachádza v prílohe, v ktorej je uvedený schválený počet počítačov aj tlačiarní. Ďalším krokom je realizácia verejného obstarávania. Všetky práva a povinnosti budú uvedené v preberacom protokole, ktorý bude potrebné podpísať pri dodaní vybavenia (vzor v prílohe). 

Podmienky využitia

Zaslaním žiadosti sa internát zaviazal k nasledovnému:

  • Internát zabezpečí internetové pripojenie zo svojich zdrojov, prípadne využije existujúce pripojenie.   
  • Študijná miestnosť, v ktorej bude vybavenie umiestnené, musí byť umiestnená v budove internátu a prístupná študentom ubytovaným v internáte minimálne v čase vyhradenom na štúdium a voľnočasové aktivity (napr. aj v nedeľu).
  • Je potrebné zabezpečiť vhodné zaobchádzanie a zdokladovanie využívania vybavenia študentmi ubytovanými v internáte. 
  • Vybavenie musí byť poistené počas celej doby plynutia záručnej lehoty. 
  • Vybavenie (monitor, klávesnica, tlačiareň) musí byť riadne označené spolu s budovou a miestnosťou, v ktorej bude umiestnené podľa podmienok projektu (bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke Informovanie, prvky publicity a komunikácia a v priložených dokumentoch). 

Potencionálni žiadatelia sú povinní si dôkladne prečítať výzvu, prílohy a informácie ohľadom Informovania, prvkov publicity a komunikácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na vybavenie.edit@minedu.sk.

Logo národného projektu edIT 1
              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk
súlogie s logom minedu, EÚ a operačného programu Ľudské zdroje

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky