Štúdia preverí vedomosti pedagogických a odborných zamestnancov

08.01.2015
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na „Odborné analýzy“ pre národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove. Ich cieľom je najmä zisťovanie úrovne poznania v oblasti mediálnej, etickej, zdravotnej a dopravnej výchovy u pedagogických a odborných zamestnancov.
      Verejné obstarávanie na Odborné analýzy je podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 134 166 € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 9. januára 2015.   
      Predmetom obstarávania je spracovanie štyroch odborných analýz pre oblasti: mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti, etickej výchovy, dopravnej výchovy a zdravotnej výchovy s dôrazom na poskytovanie prvej pomoci.  Realizované budú formou priebežných prieskumov a následnej odbornej analýzy a interpretácie ich výstupov vo forme štúdie.
     "V súčasnej dobe nie sú k dispozícii relevantné kvalitatívne informácie o úrovni pedagogických a odborných zamestnancov v týchto oblastiach výchovy. V rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove zmonitorujeme, zanalyzujeme a vyhodnotíme aktuálnu situáciu a následne, Hlavná odborná pracovná skupina projektu, predloží kvalifikované návrhy krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov” povedala Petronela Kolevská, manažérka projektu AMV.
      Cieľom odborných analýz, okrem zisťovania úrovne poznania v štyroch výchovných oblastiach, bude tiež skúmanie ich aplikácie v školskej praxi v čase zisťovania – teda pred zavedením výstupov z jednotlivých aktivít projektu do praxe. Zisťovať sa budú tiež názory a postoje širšej dotknutej verejnosti, ktoré súvisia so skúmanými oblasťami.
       Realizovaná zákazka a výsledná štúdia bude slúžiť nielen na stanovenie cieľov v skúmaných oblastiach výchovy, ale aj ako podklad pre nové programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov a tiež ako podporný materiál k tvorbe vlastných školských vzdelávacích a výchovných plánov v jednotlivých školách a školských zariadeniach.
      Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa primárne na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti výchovy. Viac informácií o projekte AMV nájdete na webovej stránke: www.amvprojekt.sk
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku