Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

08.03.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk privítal  v ŠPÚ štyridsať študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PFPU)v Prešove, ktorí  spolu s pedagógmi  v rámci trojdňovej exkurzie navštívili viaceré inštitúcie na Slovensku i v Rakúsku.
     Študenti 2. ročníka magisterského štúdia odbor predškolská pedagogika PF PU v Prešove zaujímali otázky súvisiace s touto problematikou. Riaditeľ ŠPÚ informoval študentov aj o práci predmetových komisií, ktoré tvoria osobnosti z rôznych oblastí akademického a pedagogického prostredia v školstve, ale aj o tom, ako sa dokážu rôzne osobnosti z rozdielnych prostredí dohodnúť na tvorbe štátnych vzdelávacích programov. Nevynechal ani otázku predstavy o obsahu a metodike vyučovania dejepisu v základných školách po navýšení hodinovej dotácie. Zmienil sa aj o príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením a ďalších témach, ktoré riešia jednotlivé predmetové komisie. „Budúcich kolegov, pedagógov sme informovali o aktuálnych aktivitách, plánoch a poslaní ŠPÚ, aby sa prípadne orientovali aj týmto smerom, keď budú hľadať zamestnanie a zároveň sme im ponúkli možnosť stáže v našej inštitúcii, “ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.  
     Študenti PF PU v Prešove sa oboznámili aj s prácou v jednotlivých oddeleniach ŠPÚ a s ponukou odborných knižných titulov v knižnici ŠPÚ v Bratislave.   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku