Štipendium Martina Filka získa šesť štipendistov

10.06.2019
     Aj v akademickom roku 2019/2020 bude udelené Štipendium Martina Filka, konkrétne šiestim uchádzačom, ktorí uspeli vo výberovom konaní. To sa konalo v piatok 30. mája 2019 na pôde rezortu školstva.
     Objem prostriedkov vyčlenených na štipendium na príslušný akademický rok je 160 000 eur. Ide o finančnú podporu, ktorá sa poskytne študentom na náklady spojené s ich štúdiom, konkrétne na školné, životné a cestovné náklady, výdavky na študijné pomôcky či cestovné a zdravotné poistenie. Podporení žiadatelia sa zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.
     Na základe rozhodnutia výberovej komisie štipendium získa František Broček (Inštitút finančnej politiky, pozícia daňový analytik), Vojtech Plutzer (Inštitút finančnej politiky, pozícia makroekonomický analytik), Martin Brezina (Útvar hodnoty za peniaze, pozícia analytik Hodnoty za peniaze), Nikola Bírošíková (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pozícia analytička v oblasti RIA), Jakub Dovčík (Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky) a Martina Beďatšová  (Úrad vlády SR – Implementačná jednotka).
     O štipendium sa uchádzalo v tomto roku 17 žiadateľov. Zo 17 žiadostí boli 2 žiadosti vyradené pre formálne nedostatky. Výber oprávnených žiadateľov prebiehal v dvoch kolách. Prvému kolu predchádzalo posúdenie žiadostí z hľadiska ich súladu s kritériami výzvy a administratívna kontrola žiadostí. Žiadosti, ktoré splnili formálne požiadavky, boli posúdené dvomi externými hodnotiteľmi na základe nasledujúcich kritérií:
• umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education,
• celkové študijné náklady,
• ovládanie spracovania dát, analytického a koncepčného myslenia,
• životopis a motivačný list.
     Do druhého kola, ktorým bol osobný pohovor, bolo pozvaných 9 uchádzačov. Dvaja študenti sa však vzdali možnosti uchádzať sa o toto štipendium.
 
    O poskytnutie štipendia mohli žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics). Uprednostňovala sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika.   
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku