Štipendijný program dostal zelenú

17.06.2014
     Vysokoškoláci, ktorí sú prijatí na štúdium alebo už študujú na elitných vysokých školách v zahraničí, sa môžu do 9. júla 2014 uchádzať o štipendium. Umožňuje to grantový program zameraný na posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, ktorým chceme získať pre štátnu správu na Slovensku absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.
     V rámci grantu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky vo verejnej správe.
     Podmienkou je, aby vysoké školy figurovali do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2013 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.
     Plánovaný objem financií na podporu študentov hlásiacich sa o štipendium na akademický rok 2014/15 je 81 000 eur. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
      Žiadosť spolu s prílohami v papierovej i elektronickej forme je potrebné zaslať ministerstvu školstva do polnoci 9. júla 2014 (streda). Žiadosti, ktoré budú zaslané po 9. júli 2014 alebo nebudú doručené v papierovej podobe do 17. júla 2014, nebudú zohľadnené.
     V rámci tohto štipendijného programu sa uprednostňuje podpora štúdia v oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a verejnej politiky. Viac informácií spolu s formulárom žiadosti sú k dispozícii na portáli rezortu školstva http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-grantoveho-programu-pre-posilnenie-analytickych-kapacit-vo-verejnej-sprave/
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku