STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

Stav finančnej alokácie výzvy „V základnej škole úspešnejší II s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02, po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:
spolu
 
mrr


vrr
Výška disponibilnej alokácie po 1. hodnotiacom kole, ktoré bolo uzatvorené dňa 17. januára 2019,  vychádza z celkového objemu predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prijaté žiadosti o NFP sú v schvaľovacom procese, k dnešnému dňu, t.j. 23. januára 2019, neboli schválené žiadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a preto výška aktuálne disponibilnej (zostávajúcej) alokácie reflektuje celkovú alokovanú výšku finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov stanovenú vo výzve.
 
Napriek tomu, že proces konania o žiadostiach o NFP predložených v rámci prvého hodnotiaceho kola nebol ukončený, informujeme potenciálnych žiadateľov, že dopyt predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade viac rozvinutého regiónu presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, t. j. 500 000 EUR (EÚ zdroj). Predložené žiadosti o NFP v rámci VRR sú v alokácii 602 056,50 EUR (EÚ zdroj).
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku