STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská,matematická,finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

Gramotnosť- stav alokacie po 1 kole- spolu

Gramotnosť- stav alokacie po 1 kole- MRR

Gramotnosť- stav alokacie po 1 kole- VRR

Výška disponibilnej alokácie po 1. hodnotiacom kole, ktoré bolo uzatvorené dňa 31. januára 2019,  vychádza z celkového objemu predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prijaté žiadosti o NFP sú v schvaľovacom procese, k dnešnému dňu, t.j.  7. februáru 2019, prebieha proces hodnotenia, predložené projekty ešte nie sú zazmluvnené, a preto výška aktuálne disponibilnej (zostávajúcej) alokácie reflektuje celkovú alokovanú výšku finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu stanovenú vo výzve.
V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme poukázať na pretrvávajúcu možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie NFP aj v ďalšom hodnotiacom kole tejto otvorenej výzvy. Uzávierka druhého hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na 28. februára 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku