STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 2. hodnotiacom kole

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej
škole“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 po 2. hodnotiacom kole za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:


Stav finan


Stav finan


Stav finan.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku