STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.4

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4  za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky obdržalo v štvrtom hodnotiacom kole 11 žiadostí o NFP v celkovom objeme 2 124 958 €.
Z menej rozvinutých regiónov bolo doručených 10 žiadostí o NFP  v objeme 2 057 949 €, z Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu bola rezortu školstva doručená 1 žiadosť o NFP v objeme 67 009 €.

Zdroj: ITMS 2014+

Gramotnos

Gramotnos

Gramotnos
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku