STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.3

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:


Gramotnos


Gramotnos


Gramotnos 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku