STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1, 2, 3 a 4

Stav finančnej alokácie výzvy „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2, 3 a 4 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený spolu a zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky obdržalo po štyroch hodnotiacich kolách 82 žiadostí o NFP v celkovom objeme 14 478 926 €.
Z menej rozvinutých regiónov bolo doručených 74 žiadostí o NFP  v objeme 13 427 697 €, z Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu bolo rezortu školstva doručených 8 žiadostí o NFP v objeme 1 051 229 €.

Zdroj: ITMS 2014+

Gramotnos

Gramotnos

Gramotnos
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku