Štátny tajomník Jaroslav Ivančo uvedie do prevádzky unikátny prístroj v centre excelentnosti v Tatranskej Lomnici

21.06.2011

     Unikátny prístroj na sledovanie aktivity Slnka uvedie zajtra 22. júna 2011 slávnostne do prevádzky štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo v Tatranskej Lomnici v centre excelentnosti zameranom na výskum kozmického počasia.
     Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP), umiestnený v observatóriu na Lomnickom štíte, umožní sledovať magnetické polia v slnečnej koróne, a tak lepšie predpovedať nebezpečnú aktivitu Slnka smerom k Zemi. Ide o unikátny prístroj, jediný v Európe a jeden z dvoch na svete, ktorého hodnota je viac ako 600 000 eur. Doteraz takéto zariadenie (staršieho typu) slúžilo iba v observatóriu Mauna Loa na Havajských ostrovoch.
     Prístroj CoMP bol kľúčovou investíciou prvej fázy projektu Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia podporeného z operačného programu Výskum a vývoj. Realizuje ho Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Tatranskej Lomnici v spolupráci s dvomi partnermi - Ústavom experimentálnej  fyziky v Košiciach a Univerzitou  P. J. Šafárika v Košiciach.
     Zámerom projektu je vytvoriť národnú bázu v celej šírke aktivít kozmického výskumu, pokračovať  v poznávaní procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré nemožno študovať v pozemských laboratórnych podmienkach, pozemnými pozorovaniami, analýzou meraní a teoretickou simuláciou študovaných procesov. Na realizáciu projektu boli schválené finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 1,33 mil. eur s tým, že na dobudovanie vybavenia v rámci II. etapy projektu získal Astronomický ústav SAV ďalších 2,65 mil. eur.
     Spustením tohto prístroja sa centrum excelentnosti v Tatranskej Lomnici stane plnohodnotným strediskom zapojeným do svetovej siete vedeckých pracovísk pre tzv. kozmické počasie. Pomocou prístroja bude možné rozvíjať kozmický výskum a výrazne tak napredovať v odbore astrofyzika.

Miesto a čas: kupola Observatória Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte, 9.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku