Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s veľvyslancom USA na Slovensku

21.03.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala v pondelok 20. marca 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku J. E. Adama H. Sterlinga.
     Predmetom stretnutia bol záujem amerického partnera týkajúci sa priorít ministerstva v nadchádzajúcom období. Veľká pozornosť bola venovaná otázke zabezpečenia kvalitného odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.
     Štátna tajomníčka v tomto kontexte informovala o legislatívnych podrobnostiach vzniku systému odborného a duálneho vzdelávania a jeho historického ukotvenia na Slovensku, pričom poukázala na aktuálne úspešné príklady zapojenia sa súkromného sektora.
      V diskusii sa partneri venovali i rozvoju schopnosti kritického myslenia, ktoré, ako zhodne konštatovali, je najlepším nástrojom prevencie nárastu extrémizmu.
     Na stretnutí sa zúčastnila i riaditeľka Fulbrightovej komisie Nora Hložeková, keďže Fulbrightov program taktiež dôležitou témou rokovania z pohľadu výučby anglického jazyka. Aktuálne pôsobí v každom z krajov na Slovensku jeden asistent výučby anglického jazyka. V tejto súvislosti veľvyslanec Spojených štátov informoval o podpore Veľvyslanectva USA pri navýšení počtu o ďalších dvoch asistentov výučby angličtiny v Košickom a Prešovskom kraji.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku