Stanovisko MŠVVaŠ SR k vyjadreniam poslanca Gröhlinga

15.01.2019
     Poslanec Gröhling pokračuje v spochybňovaní vyhodnotenia schémy stimuly. Po tom, ako si poplietol kritériá eurofondov a aplikoval ich omylom na stimuly, začal teraz smerovať útoky na 114 odborných hodnotiteľov, ktorí boli v systéme SK CRIS a vypracovali 174 odborných posudkov a boli vylosovaní za prítomnosti notára. Je to poľutovaniahodné konanie, pretože takéto mediálne útoky na odborných hodnotiteľov spôsobia zníženie záujmu o hodnotenie projektov, a tým aj zníženie čerpania súťažných prostriedkov na vedu na Slovensku, vrátane eurofondov.
     Nie je pravdou, že posudky boli zverejnené neskoro. Podľa zákona o stimuloch, ku zverejneniu posudkov totiž môže prísť až po rozhodnutí o stimuloch, čo bolo plne rešpektované.
     Komisia bola zostavená na základe príkazov ministra z rokov 2012 a 2015 s prevahou členov z externého prostredia (4 pracovníci sekcie vedy, nezávislý expert, 6 externých odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SAV, Žilinskej univerzity v Žiline), pričom nezávislosť bola zabezpečená aj tým, že komisia hlasovala tajne.
     Poslanec Gröhling napáda hodnotiteľa, ktorý sa vyjadril: „Zameranie predloženého projektu nadväzuje a rozširuje doterajšie aktivity žiadateľa a tiež nadväzuje na doterajšie dlhoročné skúsenosti spoluriešiteľa.“ Uvedené vyjadrenie sa zhoduje so skutočnosťou a zároveň dokumentuje to, že dochádza k naplneniu cieľa schémy stimuly - podporiť prechod od výrobných aktivít k výskumným v prípade žiadateľa, a to využitím dlhoročných vedeckých skúseností spoluriešiteľa (Centrum experimentálnej medicíny SAV). Ide o využitie rovnakej technológie v rôznych aplikáciách (pretlakové komory v lekárskych vedách).
     Poslanec Gröhling napáda vyjadrenie hodnotiteľa o adekvátnosti niektorých parametrov. Hodnotenie je plne v kompetencii hodnotiteľov, v čom spočíva jeho nezávislosť.
     Opisovanie posudkov nie je možné, hodnotitelia pracujú v elektronickom systéme pod svojimi loginmi. Určitá zhoda vo formulácii v posudkoch je bežná a žiaduca, nakoľko posudzovatelia dostali vzor formulára posudku v závislosti od konkrétnej oblasti a zároveň boli viazaní postupovať podľa zverejnenej metodiky a jednotného manuálu pre hodnotenie.
     Určitá miera zjednotenia je nevyhnutná pre porovnateľnosť a konzistentné hodnotenie projektov. Rovnako sa môže stať, že dvaja hodnotitelia posudzujúci ten istý projekt majú niektoré formulácie spoločné, pretože čerpajú z rovnakého projektového dokumentu, ktorý mali posudzovať, alebo verifikujú údaje z verejne dostupných zdrojov. Toto absolútne neznižuje dôveryhodnosť hodnotenia, naopak, preukazuje, že hodnotitelia detailne a verne pracujú s hodnoteným projektom a verifikujú a osvedčujú fakty uvádzané v projekte, pričom konajú nezávisle. Poukazuje to na konzistentnosť hodnotenia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku