Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) k vyhláseniu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

10.06.2011

     V súvislosti s vyhlásením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k riešeniu mzdových otázok v školstve uvádza ministerstvo nasledovné stanovisko.
     Pedagogickí zamestnanci sú jediní zamestnanci v štátnej správe, ktorým neboli krátené mzdy na rok 2011. MŠVVaŠ SR poslalo na mzdy v školstve rovnaký objem peňazí ako v minulom roku. Zriaďovatelia však v prvom štvrťroku tohto roku vyplatili o niečo menej na mzdy ako v prvom štvrťroku 2010. Tieto prostriedky sú zriaďovatelia povinní vyplatiť v priebehu roka. V školstve teda v roku 2011 nedôjde k zníženiu miezd. 
    
Priemerná mzda v národnom hospodárstve v 1. štvrťroku tohto roka dosiahla podľa Štatistického úradu SR výšku 746 eur. Priemerná úroveň mzdy pedagogických zamestnancov za rovnaké obdobie je 749,2 eur, teda už dnes o niečo vyššia. Priemerná úroveň miezd v školstve vrátane nepedagogických zamestnancov dosiahla v uvedenom období výšku približne 90,7 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
     MŠVVaŠ SR si je vedomé, že v krajinách s najkvalitnejším vzdelávacím systémom je tento pomer vyšší (mzdy pedagógov sú 1,2 až 1,4 krát vyššie než priemer v národnom hospodárstve), a práve preto sa aj naďalej bude snažiť približovať týmto krajinám aj v oblasti odmeňovania učiteľov.

Bratislava 10. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku