Správy o činnosti Akreditačnej komisie

Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády Slovenskej republilky zriadeným podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu.

Akreditačná komisia v súlade so svojim štatútom vypracúva raz za dva roky výročnú správu o svojej činnosti, ktorá sa prostredníctvom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu predkladá na rokovanie vlády SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku