Správa Amnesty International nie je podľa MŠ SR objektívna

16.11.2007

     Ministerstvo školstva SR považuje správu Amnesty International o diskriminácii rómskych žiakov za neobjektívnu a jednostranne zameranú.
     Súvislosti, ktoré Amnesty International uvádza vo vzťahu k zaraďovaniu rómskych detí do špeciálnych škôl sú vytrhnuté z kontextu a neakceptujú využívanie nových diagnostických testov. Pedagogicko-psychologické poradne ich v praxi využívajú od roku 2004 a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ich využívanie monitoruje.
     Správa nepreukazuje tvrdenia, že rómske deti sú naďalej segregované. Neobsahuje oficiálne správy a výskum, ktorý by tieto vyjadrenia potvrdzoval. Správa neuvádza vzorku respondentov, ktorej sa tvrdenia týkajú.
     Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti ľudských práv, vrátane multikultúrnej výchovy, výchovy proti predsudkom, poznatkov o rómskej histórii a kultúre či vydávanie metodických príručiek pre učiteľov sa uskutočňuje od roku 2005.
     Ministerstvo školstva SR vypracovalo Koncepciu výchovy a vzdelávania rómskych detí. Jej cieľom zlepšiť zaškolenosť v materských školách a pripravenosť rómskych detí na vstup do ZŠ, zvýšiť percento rómskych žiakov navštevujúcich stredné a vysoké školy, či celoživotné vzdelávanie Rómov s neukončeným vzdelaním z aspektu uplatnenia sa na trhu práce. V súčasnosti MŠ SR vyhodnocuje pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania. Po ich spracovaní sa materiálom bude zaoberať rokovanie vlády SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku