Navigácia
Skočiť na obsah

Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) môže prideliť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) zriaďovateľovi základnej školy podľa § 9p zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Príspevok sa pridelí podľa počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP.

Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede základnej školy. Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje žiak, ktorý má vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo žiak ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.

Príspevok sa poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka),
d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.

Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP pre základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP alebo sociálneho pedagóga.

Výška príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo SZP je stanovená na obdobie január až august 2024 vo výške 100 eur.

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súlade s § 4e Príspevok na podporné opatrenie ods.1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi školy podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky