Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) môže prideliť ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi základnej školy. Príspevok sa pridelí podľa počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP.

Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede základnej školy. Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje žiak, ktorý má vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo žiak ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.

Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,

b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,

c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka),

d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,

e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,

f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,

g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.

 

Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.

Výška príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je stanovená na rok 2021 vo výške 150 eur.

  • Aktuálne informácie
  • Súbory na stiahnutie

    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku