Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) môže prideliť ministerstvo školstva z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi základnej školy. Príspevok sa pridelí podľa počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP.
 
Príspevok sa poskytuje základným školám len na žiakov, ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení v bežnej triede základnej školy.
 
Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:
a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka).
d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 85 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50% z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.
 
Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

  • Aktuálne informácie
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku