Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a Národnej sústavy kvalifikácií SR (NSK) a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR / Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení EKR pre celoživotné vzdelávanie tlačová správa:
http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-oficialne-prijal-slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodnu-sustavu-kvalifikacii/

MŠVVaŠ SR úpravou štruktúry dokladov plní aj bod B.4. uznesenia vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009 k návrhu implementácie EKR v podmienkach Slovenskej republiky kde sme zaviazali zabezpečiť, že všetky nové doklady o dosiahnutom vzdelaní budú obsahovať odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca SKKR / EKR do konca r. 2018:
Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania s uvedením úrovne SKKR / EKR sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR:
 • od 1. septembra 2018 sú dostupné nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní na základných a stredných školách SR http://www.minedu.sk/nove-vzory-tlaciv-dokladov-o-ziskanom-vzdelani-uroven-skkrekr/
   
 • zapracovanie úrovne Národného kvalifikačného rámca do oblasti vysokoškolského vzdelávania sa uskutočnilo novelou vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 123/ 2019 Z. z. o kreditovom systéme štúdia s účinnosťou od 1. septembra 2019:
 • zapracovanie úrovne Národného kvalifikačného rámca do oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých sa tiež uskutočnilo novelou vyhlášky č. 124/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii s účinnosťou od 1. septembra 2019:
  • vzor osvedčenia o úplnej kvalifikácii sa nachádza na:
  • vzor osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii sa nachádza na:
Komplexný materiál, obsahujúci popis SKKR a jeho úrovní bola schválená vládou SR v novembri 2017 a je dostupná na adrese: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22444/1
 
Materiál sa nachádza aj tu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts prípadne je dostupný vo forme publikácie (SVK/ENG), ktorá sa dá stiahnuť nižšie.
 
Prehľad kvalifikácií v rámci SKKR je stručne zhrnutý v tabuľke (dá sa stiahnuť nižšie) a Národná klasifikácia vzdelania SR s detailným popisom študijných a učebných odborov a ich zameraní s prepojením na úroveň SKKR / EKR je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR na adrese: http://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/
Informačný materiál k SKKR je dostupný vo forme brožúry, ktorá sa dá stiahnuť nižšie.

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal EKR, pričom krajiny si vytvárajú Národné kvalifikačné rámce. Jednotlivé kvalifikácie z Národnej sústavy kvalifikácií sú zaradené do jednej z úrovní SKKR. Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR prepojil s EKR v roku 2017. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí.

Koordináciou a zabezpečením rozvoja Národnej sústavy kvalifikácií je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania, kontakt:
 • Postup pri aktualizácii Národnej sústavy kvalifikácií
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku