Slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

08.10.2018
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení akademického roku 2018/2019 pre jazykovú prípravu cudzincov. Podujatie zorganizoval Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského.
     Štátna tajomníčka vyzdvihla skutočnosť, že jednou z oblastí, na ktorú je slovenská rozvojová pomoc zameraná, je práve oblasť vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje poskytovanie rozvojovej pomoci v oblasti vzdelávania formou udeľovania vládnych štipendií Slovenskej republiky zahraničným študentom na všetky stupne vysokoškolského štúdia na slovenských verejných vysokých školách v akreditovaných študijných odboroch.
     Zahraniční študenti sa v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pripravujú po jazykovej a odbornej stránke na následné vysokoškolské štúdium. V akademickom roku 2018/2019 bolo udelené vládne štipendium na jazykovú a odbornú prípravu pred vysokoškolským štúdiom v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 42 študentom. Ich následné štúdium na slovenských vysokých školách je zväčša orientované na oblasť ekonómie, medicíny, informatiky a žurnalistiky.
     Súčasťou poskytovania vládnych štipendií v rámci programu slovenskej rozvojovej pomoci sú aj štipendiá pre zahraničných študentov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ročne je udelených 70 štipendijných miest. Štátna tajomníčka vyjadrila potešenie zo záujmu zahraničných uchádzačov o štúdium v Slovenskej republike so štipendiom vlády. „O veľkom záujme o štúdium svedčí aj fakt, že ponúkané štipendijné miesta sa v rámci počtu pre jednotlivé krajiny každoročne plne využívajú,“ uviedla Oľga Nachtmannová.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku