Školy sa môžu uchádzať o príspevok na podporu zdravia a bezpečnosti

23.04.2019
     Ešte do konca tohto týždňa majú školy možnosť podávať žiadosti o financovanie svojich rozvojových projektov na podporu zdravia a bezpečnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v roku 2019 na tento účel zo svojho rozpočtu sumu 35 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na piatok 26. apríla 2019.
     Základné a stredné školy môžu tieto prostriedky využiť napríklad na formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, ochranu duševného zdravia žiakov, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov či na prevenciu rizikového správania, ako sú násilie, šikanovanie, záškoláctvo, delikvencia alebo drogové závislosti.
     Žiadosť predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Ten následne doručí žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva v lehote do 10. mája 2019. Podrobné informácie k výzve sú zverejnené na stránke rezortu školstva - http://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku