Navigácia

Školský podporný tím (ŠPT) – podporné opatrenie

Na školský rok 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca zameraného na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v súlade s § 4e ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa Metodiky k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025 (ďalej len „metodika“).

V školskom roku 2023/2024 sú finančné prostriedky na školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) poskytované cez Národný projekt POP 3 zo zdrojov Európskej únie. Financovanie ŠPT z Národného projektu POP 3 pokračuje aj v po 1. 9. 2024 v celkovom počte 1 375,500 pracovných úväzkov ŠPT.

Od 1. 9. 2024 bude ministerstvo financovať ŠPT aj zo štátneho rozpočtu v celkovom počte 1 520,950 pracovných úväzkov ŠPT.

Pracovné úväzky ŠPT financované zo štátneho rozpočtu boli vypočítané na základe paušálneho kľúča v súlade s metodikou.

Rozpis finančných prostriedkov na ŠPT pridelených na základe paušálneho kľúča zo štátneho rozpočtu na obdobie od septembra do decembra 2024 podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov je uvedený nižšie v súbore.

Upozorňujeme riaditeľov škôl a školských zariadení na skutočnosť, že počty pracovných úväzkov ŠPT je potrebné si spočítať za všetky súčasti škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky