Navigácia
Skočiť na obsah

Školský digitálny koordinátor v NP edIT

Táto stránka bola určená pre školských digitálnych koordinátorov v NP edIT.
V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Táto pozícia bude finančne podporovaná vo vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja na základe výzvy. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

Logo národného projektu edIT 1 Logo národného projektu edIT 2
              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk
súlogie s logom minedu, EÚ a operačného programu Ľudské zdroje

Náplň práce

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

 • vízia školy
 • škola ako komunita aktérov
 • škola ako vzdelávacie prostredie

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Profesijný štandard digitálneho koordinátora vychádza z výstupu projektu IT Akadémia: Kompetencie a úlohy digitálneho koordinátora školy.

Ako môže škola získať školského digitálneho koordinátora

 1. Škola zareaguje na výzvu NP edIT zverejnenú na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke NP edIT vyplnením online formulára.
 2. Pridelenie pozície bude realizované formou bodového hodnotenia na základe vopred stanovených kritérií.
 3. Realizácia pozície koordinátora sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok,
  • pedagogický zamestnanec na plný úväzok.
 4. V kooperácii s NP IT Akadémia zabezpečí MŠVVaŠ SR vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov formou úvodného a priebežného vzdelávania.


Ako sa môžem stať školským digitálnym koordinátorom

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.

Ďalšie informácie o NP IT Akadémia sa nachádzajú na tejto stránke: Stránka IT akadémie – Vzdelávanie pre 21.storočie.


Zmluvný vzťah školského digitálneho koordinátora so školou

Pre tento účel pripravilo ministerstvo vzor dohody o zmene pracovnej činnosti, resp. dodatok a metodické usmernenie k dodatku. Dokumenty nájdete nižšie v súboroch na stiahnutie.
  


 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky