Navigácia

Školné na vysokých školách v SR

Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole dennou formou
Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole externou formou
Študujem na súkromnej vysokej škole
Študujem na zahraničnej vysokej škole
 

Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole dennou formou

Pri určení povinnosti hradiť školné na verejných a štátnych vysokých školách sú dôležité tri faktory:

  • forma štúdia
  • jazyk, v ktorom sa uskutočňuje študijný program
  • celková doba  (bezplatného) štúdia v Slovenskej republike na vysokej škole

Z pohľadu formy štúdia zjednodušene platí, že v dennej forme štúdia sa školné platí len v určitých prípadoch uvedených nižšie.

Z pohľadu jazyka, v ktorom sa študijný program uskutočňuje, platí, že štúdium v cudzom jazyku je spoplatnené, štúdium v štátnom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín je spoplatnené len v určitých prípadoch v závislosti od celkovej doby štúdia. V študijných programoch uskutočňovaných v cudzom jazyku je určenie výšky školného plne v kompetencii vysokej školy a jeho výška nie je regulovaná. V prípade študijného programu v jazyku národnostnej menšiny sa rozlišuje, či je poslaním vysokej školy alebo fakulty výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. To znamená, že študijný program uskutočňovaný v maďarskom jazyku alebo v nemeckom jazyku môže byť v niektorých prípadoch bezplatný, v iných spoplatnený v závislosti od poslania vysokej školy / fakulty. Vo výnimočnom prípade, ak by v danom študijnom odbore a stupni nebolo možné v Slovenskej republike s ohľadom na jazyk uskutočňovania študijného programu študovať bezplatne, bezplatne sa uskutočňuje aj študijný program v cudzom jazyku (to neplatí pre občanov z tretích štátov). 
 

Z pohľadu celkovej doby štúdia študent v dennej forme štúdia neplatí školné, ak neprekročil štandardnú dĺžku študijného programu. Každý študijný program má samostatne určenú štandardnú dĺžku štúdia, takže sa nezohľadňuje, že bakalárske štúdium má štandardnú dĺžku štúdia tri alebo štyri akademické roky, ale to, či je štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu tri akademické roky alebo štyri. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium na vysokej škole (napr. jeden rok štúdia iného študijného programu na inej vysokej škole v SR), ak toto nebolo spoplatnené (napr. štúdium na súkromnej vysokej škole alebo štúdium externou formou). Celková doba štúdia sa osobitne zohľadňuje pre jednotlivé stupne štúdia. Takže po prijatí na magisterský alebo inžiniersky program druhého stupňa nie je rozhodujúci počet rokov štúdia bakalárskych študijných programov.

Školné sa neplatí ani v prípade, ak študent študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu.

Rovnako sa školné neplatí ani v prípade, ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia a v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium. Zjednodušene povedané, ak študent študuje trojročný študijný program už štvrtý rok a v treťom roku štúdia štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium, v štvrtom roku štúdia školné neplatí.

V prípade, ak by študentovi vznikla povinnosť hradiť školné, študent môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie školného alebo odloženie termínov jeho splatnosti.

Celková doba štúdia nie je rozhodujúca, ak študent študuje dennou formou na verejných vysokých školách viac programov dennou formou (súbežné štúdium). V takom prípade si študent musí vybrať, v ktorom študijnom programe chce študovať bezplatne (ak má na takéto štúdium ešte nárok) a toto oznámi danej vysokej škole na začiatku akademického roka. Toto platí len v prípade bezplatne uskutočňovaných študijných programoch (teda nie napr. pre študijné programy uskutočňované v cudzom jazyku).

V prípade, že sa študent rozhodne zanechať štúdium, je dôležité, aby tak spravil do konca akademického roka (31.8.), inak bude považovaný aj za študenta v ďalšom akademickom roku, ktorý sa mu zohľadní v celkovej dobe štúdia.

Maximálne školné v dennej forme štúdia (okrem programov v cudzom jazyku) je ohraničené päť násobkom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Vo všeobecnosti samotné štátne občianstvo študenta nemá vplyv na určenie školného. V niektorých prípadoch môže mať prednosť pred zákonom zmluva medzi štátmi, ktorá upravuje konkrétne podmienky aj v oblasti školného a poplatkov spojených so štúdiom.
 

Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole externou formou

Zjednodušene platí, že v externej forme štúdia sa uhrádza školné. Jeho výška je vopred určená na štandardnú dĺžku štúdia. Výška školného je ohraničená opatrením ministerstva.

Študent však môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom.


Študujem na súkromnej vysokej škole

Súkromné vysoké školy sú oprávnené požadovať školné a poplatky spojené so štúdiom od svojich študentov. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom nie je zákonom obmedzená. Rovnako zákon neurčuje podmienky na úhradu školného. Jedinou povinnosťou súkromnej vysokej školy je zverejnenie školného a poplatkov spojených na štúdium na nasledujúci akademický rok najmenej dva mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium. Školné je v prípade súkromných vysokých škôl obvykle hlavným zdrojom ich príjmu.

Zoznam vysokých škôl podľa členenia na verejné, štátne, súkromné a zahraničné
 

Študujem na zahraničnej vysokej škole

Štúdium študentov zahraničných vysokých škôl sa riadi ustanoveniami právnych predpisov podľa sídla zahraničnej vysokej školy. To znamená, že ak má zahraničná vysoká škola sídlo v Českej republike, povinnosť uhradiť školné alebo poplatky spojené so štúdiom na vysokej škole sa riadi podľa českého práva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tak nie je oprávnené kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov v oblasti školného na týchto vysokých školách ani informovať študentov zahraničných vysokých škôl o ich právach a povinnostiach v otázke školného a iných úhrad spojených so štúdiom na zahraničnej vysokej škole. V prípade problému je potrebné kontaktovať orgán v štáte sídla zahraničnej vysokej školy. 

Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole dennou formou
Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole externou formou
Študujem na súkromnej vysokej škole
Študujem na zahraničnej vysokej škole

 

Skočiť na začiatok stránky