Seminár "Systém validácie a kvalifikácií na národnej úrovni FR"

Skúsenosti francúzskych partnerov v oblasti validácie a kvalifikácií a ich možné využitie v slovenskom prostredí boli témou odborného seminára, ktorý sa konal 18. marca v Bratislave, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.

Prizvaní experti z Francúzska v zastúpení Brigitte Bouquett  z Národnej komisie pre odbornú certifikáciu predstavili hlavné smery odborného vzdelávania a prípravy vo Francúzsku, zameriavali sa na odbornú certifikáciu z hľadiska kvalifikácií, informovali nás o kľúčových inštitúciách a o ich úlohách počas prebiehajúcej reformy systému. Raditeľ pre ďalšie vzdelávanie Inštitútu Universitaire de Technologie (IUT) de Cachan, L'Université Paris-Sud Serge Bissonuviedol konkrétne príklady kvalifikácii na úrovni EKR 5 a 6, vysvetlil úlohu univerzít a pedagógov v procese validácie, vzťahy s ďalšími subjektmi v odbornom vzdelávaní a v príprave. Kľúčovou témou odborného seminára bola problematika overovania kvalifikácií na úrovni profesijného bakalára, uznanie zručností a kompetencií získaných praxou na účely ďalšieho štúdia. 
 
Expertky v zastúpení odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR  a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania predstavili účastníkom seminára súčasný stav implementácie Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií a vysvetlili, ako tieto nástroje plnia funkciu základných pilierov súčasnej štruktúry celoživotného vzdelávania.
 
Počas odbornej diskusie bolo zrejmé, že čo sa týka samotného procesu uznávania kvalifikácií, Slovenská republika v súčasnosti potrebuje naučiť sa nielen oddeliť proces získania stupňa vzdelania od procesu uznávania kvalifikácie, ale aj vedieť ich zosúladiť pri dodržaní všetkých podmienok pridelenia úrovne vzdelania. Snahou je udržať spoluprácu s Alianciou sektorových rád ako dozorného orgánu kvality a aktuálnosti kariet kvalifikácií a pri procese schvaľovania kvalifikačných a hodnotiacich štandardov kvalifikácií veľmi účinnú a efektívnu. V najbližšom období je potrebné stanoviť kritériá definície a výberu autorizovaných inštitúcií a autorizujúcich osôb pre validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa; určiť jasné kritériá a ich kontrolný mechanizmus.

Prezentácie zo seminára sa nachádzajú tu:
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku