Seminár "Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti zo zahraničia a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike"

Individuálne vzdelávacie účty boli hlavnou témou odborného seminára, ktorý sa konal 24.2.2020 v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave. Medzinárodní experti z OECD, Holandska a Francúzska a zástupca Európskej komisie predstavili pohľad svojich organizácií a krajín na problematiku individuálnych vzdelávacích účtov. Seminár oboznámil účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych vzdelávacích účtov v zahraničí a poskytol diskusiu o ich pilotnej implementácii v slovenských podmienkach.

Individuálny vzdelávací účet je nástrojom podpory ďalšieho vzdelávania jednotlivca, motivuje ho k rozvoju zručností potrebných napríklad na udržanie si zamestnania, kariérny postup alebo uplatnenie sa v inom zamestnaní. Opatrenie zvyšuje slobodu voľby, motiváciu jednotlivca sa vzdelávať a podporuje osobný a profesijný rozvoj.

Odborníci sa na seminári bližšie venovali témam ako bariéry účasti na vzdelávaní, ciele a dôvody výberu vzdelávacích účtov, zdroje financovania, oprávnenosť žiadateľa a poskytovateľa, cieľové skupiny a ich očakávaná účasť, záber poskytovaných kurzov, administrácia schémy a správa účtov, zabezpečenie kvality, poradenstvo či dopad na politiky trhu práce a vzdelávania. Účastníci z decíznej sféry, výskumných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov hľadali odpovede napríklad na otázky, akú rolu zohrávajú individuálne vzdelávacie účty v celkovom mixe opatrení určených na podporu vzdelávania dospelých, ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, štátne orgány, asociácie a ostatní aktéri) spolupracovať na zvýšení efektívnosti vzdelávacích účtov, alebo na ktoré cieľové skupiny je potrebné sa zamerať a aké sú skúsenosti so znevýhodnenými cieľovými skupinami. Hlavnou témou diskusie bolo, ako úspešne implementovať pilotnú schému v podmienkach Slovenskej republiky a aké sú riziká zavedenia individuálnych vzdelávacích účtov do praxe, aj v kontexte skúseností za zahraničia, ktoré odzneli.

Seminár otvoril zástupca Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie Joao Santos, ktorý zdôraznil právo každého jednotlivca na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktoré vyplýva z Európskeho piliera sociálnych práv a informoval o individuálnych vzdelávacích účtoch ako jednej z priorít Európskej komisie. Stijn Broecke, expert OECD, vo svojom vystúpení prezentoval osem odporučení pri tvorbe politík podporujúcich vzdelávanie dospelých, ktoré Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj identifikovala v publikácii o individuálnych vzdelávacích účtoch vo vybraných krajinách. Zástupcovia Holandského kráľovstva a Francúzskej republiky informovali o podrobnostiach implementácie individuálnych vzdelávacích účtoch v ich domovských krajinách.

V druhom bloku sa podmienkam a možnostiam implementácie tohto nástroja na podporu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní v slovenskom kontexte venovali zástupcovia Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podujatie bolo zakončené panelovou diskusiou, počas ktorej prezentovali svoj pohľad na vzdelávanie dospelých zástupcovia zamestnávateľov (RÚZ; spoločnosť Profesia, spol. s.r.o.) a zástupkyňa Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program seminára a prezentácie, ktoré odzneli, si môžete stiahnuť nižšie.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku