Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2020.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 20.12.2019. Následne vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2020.
  • Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020
  • Podmienky podávania žiadostí o dotáciu na úhradu nákladov spojených s organizáciou medzinárodnej vedeckej konferencie študentov
  • Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl
  • Súbory na stiahnutie

    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku