Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2016 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2015.

Vo februári 2016 bol rozpočtovým opatrením navýšený objem bežnej dotácie v celkovej sume 20 000 000 Eur na dofinancovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti verejných vysokých škôl v rámci programu 077. Uvedená suma bola jednotlivým VVŠ rozdelená úmerne výkonovým parametrom v mzdách a tovaroch a službách v podprograme 077 11 a v podprograme 077 12 navýšením časti dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na prvku 077 12 01.

Úprava dotácie na podprogram 077 11 je v objeme 12 500 000 Eur a úprava dotácie  na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť na prvok 077 12 01 je v objeme 7 500 000 Eur. Úprava je verejným vysokým školám poskytnutá ako neúčelová.

Finančné prostriedky určené na refundáciu výdavkov vysokej školy spojených s účasťou študetnov na medzinárodných študentských súťažiach sú v súčasnosti alokované v plnej výške. V súčasnosti tak nie je možné vyhovieť ďalším požiadavkám zo strany vysokých škôl. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky