Navigácia

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2020

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia sa zverejňuje rozpis dotácií vysokým školám na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2020.
Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré KEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-KEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť.
Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty KEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise (od týchto projektov sa na konci riešenia požaduje aj podanie záverečnej správy).

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2020
 

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu


Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. Vo zverejnenom zozname sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2020. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl.

V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od celkového počtu prijatých žiadostí, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2020, ktoré ovplyvnia aj konečný počet financovaných projektov. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky