Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2015

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia sa zverejňuje rozpis dotácií verejným vysokým školám na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2015.
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je poskytnutá dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty KEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2015

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu


Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2015. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie (posudky sú k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému). Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov komisie zrealizovaného prostredníctvom e-KEGA na Portáli vysokých škôl. 
 
V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky