Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2012

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia podľa schválenej metodiky sa zverejňuje rozpis dotácií verejným vysokým školám na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2012.
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je pridelená dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2012

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu

Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2012. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžia ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Posudky k jednotlivým projektom sú k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl.

V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2012, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku