Navigácia

Rozhodnutie ministra z 26. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:  

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11901:1-A1810 z 22. marca 2021 sa s účinnosťou od 24. mája 2021 mení a dopĺňa takto:  

V bode 1 sa čiarka nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a praktických školách“ a na konci sa pripája táto veta: „Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v praktických školách končí 30. júna 2021.“.
 

Odôvodnenie:

Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka pre efektívne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov praktických škôl sa predlžuje obdobie školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl v školskom roku 2020/2021 do 30. júna 2021.   

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky