Rezort školstva vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR

  • Dátum: 15.03.2019
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Jeho cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.
     Počas trvania národného projektu sa postupne upravia existujúce mechanizmy, vytvoria jeho nové prvky, odskúšajú sa a zavedú do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR. Overovanie kvalifikácií je úzko spojené so školským vzdelávaním, lebo aj v rámci platných právnych predpisov je celoživotné vzdelávanie chápané ako priamo nadväzujúce na školské.
     Prijímateľom národného projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá je priamo riadená ministerstvom školstva. Podľa zriaďovacej listiny plní úlohy odborno - metodické, pedagogicko - poradenské a koordinačné, pôsobí ako výskumno - vývojová a vzdelávacia inštitúcia. ŠIOV je jediným odborným a pedagogickým garantom na riešenie otázok odborného vzdelávania a prípravy pre celú sieť stredných odborných škôl v SR.
     Zavedenie systému overovania kvalifikácií umožní, že jeho účastník nebude pri získaní novej kvalifikácie musieť viackrát absolvovať obsahovo sa prekrývajúci vzdelávací program, ale bude mať možnosť validácie, teda overenia, nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané (či vo formálnom vzdelávaní alebo mimo neho). Systém overovania kvalifikácií, okrem iného, umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o vzdelaní rovnocenný s dokladom z formálneho vzdelávania.
     Rezort školstva vyčlenil na vyzvanie indikatívnu výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme 8 823 553,45 eur z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP Ľudské zdroje. Plánovaná doba realizácie projektu je do roku 2023.  Všetky informácie ohľadom národného projektu nájdete tu: https://www.minedu.sk/16714-sk/narodne-projekty/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku