Navigácia

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl, ktorých cieľom je užšia spolupráca formou konzorcií vysokých škôl

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov – konzorcií, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. To je cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl. Žiadatelia sa budú môcť do výzvy prihlasovať do 27. októbra 2023.

Minister školstva. vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora a štátny tajomník Michal Fedák

Loga_EU+POO+minedu_aOprávnenými žiadateľmi a partnermi vo výzve sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ktoré vytvoria konzorcium vysokých škôl podľa zákona o VŠ, najneskôr do 31. marca 2026. Preukážu to platným uznesením zodpovedných orgánov akademickej samosprávy každej zo zapojených škôl o schválení vytvorenia konzorcia.  Rovnako musia predložiť hodnotiacu správu k projektovému zámeru podanému v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa teda reálne môže prihlásiť dokopy päť projektov zahŕňajúcich 11 vysokých škôl, ku ktorým už boli podané projektové zámery.

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur, z ktorých 12 miliónov eur je určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcií a 108 miliónov eur je alokovaných na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na žiadateľa je 60 miliónov eur. Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. februára 2020 do 31. marca 2026.

Konzorcium, ktoré v rámci tejto výzvy vznikne bude musieť vykonávať nasledujúce povinné predmety činnosti:

  • používanie harmonizovaných vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí,
  • uskutočňovanie aspoň piatich spoločných študijných programov, pričom aspoň jeden z nich sa týka študijného odboru, v ktorom jedna alebo viaceré vysoké školy, ktoré ponúkajú spoločný program, vykazujú nadpriemernú výkonnosť v systéme hodnotenia vedeckého výkonu,
  • poskytovanie možnosti absolvovať predmety z ponuky všetkých univerzít v rámci konzorcia (s ohľadom na kapacity),
  • uskutočňovanie spoločnej výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti prostredníctvom koncentrácie (združovania a prepájania) výskumných a inovačných kapacít,
  • zdieľanie priestorov, laboratórií, špecializovaných učební a vybavenia škôl,
  • používanie integrovaných knižničných, publikačných a IT systémov.

Bližšie informácie k zverejnenej výzve nájdete tu: Výzva č. 5: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl (konzorciá) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky