Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov

  • Dátum: 21.01.2019
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá odborných hodnotiteľov za účelom rozšírenia databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Pre posilnenie transparentnosti a kvality odborného hodnotenia bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy.
     Hlavným cieľom vyhlásených výziev je rozšírenie databázy slúžiacej pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty, veľký projekt, ako aj dopytovo - orientované projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov.
     Odborná verejnosť tak má stále možnosť zapojiť sa do výziev a stať sa odborným hodnotiteľom žiadostí o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.
     Pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo ministerstvo školstva jednu výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1 a 1.4.1. Všetky potrebné informácie o výzve na výber odborných hodnotiteľov pre operačný program Ľudské zdroje nájdete na http://www.minedu.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificke-ciele-111-121-131-a-141/
     Pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásených deväť výziev na výber odborných hodnotiteľov pre národné projekty, veľký projekt a dopytovo - orientované projekty. Ministerstvo školstva vyhlásilo dve výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre národné projekty a jednu výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre veľký projekt:
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II),
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na národný projekt na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (POPVaT II),
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD).
     V gescii Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásená 1 všeobecná výzva na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo - orientované projekty:
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
     V gescii Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásených päť výziev na výber odborných hodnotiteľov:
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov,
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na registráciu látok v zmysle naradenia REACH,
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi,
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva,
- Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
     Kritéria a podmienky výberu odborných hodnotiteľov sa líšia, je preto potrebné sledovať podmienky stanovené v jednotlivých výzvach. Výzvy na výber odborných hodnotiteľov sú otvorené, to znamená, že odborná verejnosť môže posielať svoje žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov bez časového obmedzenia. Viac informácií nájdete na: www.opvai.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku