Rezort školstva podporil sociálne slabších stredoškolákov sumou viac ako 4 milióny eur

14.10.2014
     Celkovo 4,14 milióna eur vyplatilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR formou štipendií žiakom stredných škôl zo sociálne slabšieho prostredia v školskom roku 2013/2014. Išlo spolu o 117 891 štipendií, pričom priemerná výška vyplateného mesačného štipendia bola 35,13 eura na žiaka.
     Najviac poberateľov tejto formy podpory bolo v Prešovskom kraji (spolu tam vyplatili 35 310 štipendií v sume takmer 1,257 mil. eur), Košickom kraji (27 978/vyše 972-tisíc €) a v Banskobystrickom kraji (21 343/vyše 729-tisíc €). Najmenej štipendistov bolo v Bratislavskom kraji (1 047 vyplatených štipendií v sume necelých 39,5-tisíca €) a Trenčianskom kraji (3 553/takmer 128-tisíc €).
     Štipendium môžu získať stredoškoláci z rodín odkázaných na dávky v hmotnej núdzi alebo z rodín, ktorých príjem neprevyšuje úroveň prislúchajúceho životného minima. Výška štipendia je závislá od prospechu žiaka a pohybuje sa v súčasnosti od 22,61 eura mesačne (priemer známok horší ako 2,5 ale najviac do 3,5) cez 31,65 eura (horší ako 2,0 ale najviac do 2,5) až po najvyššiu sumu 45,21 eura (priemer  2,0 a lepší). Presné sumy štipendií podľa priemeru známok sú naviazané na životné minimum a spolu s ním sa postupne upravujú.
     Štipendium nedostane žiak, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy alebo v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5. Riaditeľ školy svojím rozhodnutím môže pozastaviť vyplácanie štipendia aj žiakom, ktorí sa dopustili výnimočne hrubého porušovania školského poriadku alebo majú výrazne zlú dochádzku.
     Agendu stredoškolských štipendií má na starosti príslušné pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (predtým Ústavu informácií a prognóz školstva). Podrobné informácie sú zverejnené na jeho webstránke - http://www.uips.sk/o-nas/stredoskolske-stipendia
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku