Rezort školstva navštívila vysoká komisárka OBSE Astrid Thors

17.05.2016
    Štátny tajomník Peter Krajňák prijal na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vysokú komisárku pre národnostné menšiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Astrid Thors.
     Témou stretnutia bol aktuálny stav v oblasti vzdelávania národnostných menšín a plány nového vedenia rezortu v tejto oblasti. Osobitne sa komisárka zaujímala o problematiku avizovanej optimalizácie siete škôl s prihliadnutím na menšinové školstvo a hodinovú dotáciu materinských jazykov národnostných menšín v rámci inovovaných štátnych vzdelávacích programov.
     Peter Krajňák na rokovaní zdôraznil, že vzdelávanie národnostných menšín považuje ministerstvo školstva i celá vláda za jednu zo svojich priorít, čo sa odzrkadlilo aj v znení programového vyhlásenia vlády. Pani Astrid Thors informoval o pripravenej legislatívnej úprave, ktorá má za cieľ zachovať málotriedne školy s ročníkmi 1. - 4.
     Okrem toho oboznámil štátny tajomník zástupcov OBSE s ďalšími zamýšľanými krokmi rezortu na zlepšenie situácie vo vzdelávaní detí a žiakov z národnostných menšín, ktorými sú napríklad rozvoj zatiaľ slabo rozvinutého školstva pre rómsku menšinu či príprava koncepcie výučby rusínskeho jazyka.
     Obe strany sa na stretnutí dotkli aj otázky inkluzívneho vzdelávania a problematiky zaraďovania najmä rómskych žiakov do špeciálnych škôl. Peter Krajňák v tejto súvislosti spomenul pripravovaný projekt zameraný na vytipované regióny, na ktorom ministerstvo spolupracuje so splnomocnencami vlády i svojimi priamo riadenými organizáciami – Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, Metodicko-pedagogickým centrom a Štátnym pedagogickým ústavom. „Ako pilotný model v súčasnosti rozpracúvame okres Kežmarok, avšak chceme, aby inkluzívne vzdelávanie bolo prirodzenou súčasťou nášho školského systému“, uviedol štátny tajomník.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku