Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPVaV-2013/1.1/02-SORO a Informačný seminár k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO

15.04.2013
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pripravila v rámci operačného programu Výskum a vývoj poradenstvo k aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  
    Prostredníctvom Rezervačného systému na konzultácie k výzve Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý je aktuálne zverejnený na www.asfeu.sk, si žiadatelia o NFP môžu rezervovať konzultácie k príprave žiadostí o NFP, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
     Informačný seminár k výzve Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesuje určený pre verejné a štátne vysoké školy vrátane Slovenskej akadémie vied. Záujemcovia sa na seminári oboznámia s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o NFP, získajú informácie o príprave podrobného opisu projektu a rozpočtu, ako aj ďalších podmienkach oprávnenosti. Seminár sa uskutoční dňa 26. apríla 2013 o 9:45 h v budove ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave na prízemí v Kongresovej miestnosti. Predpokladaný čas trvania informačného seminára je 3 hodiny. Účasť je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred. Program podujatia je zverejnený na www.asfeu.sk
     Akékoľvek informácie k výzvam a ďalším možnostiam získania NFP zo štrukturálnych fondov EÚ sú záujemcom naďalej poskytované aj osobne, telefonicky a písomne na opvav@asfeu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku