Navigácia
Skočiť na obsah

Revízia výdavkov

Inštitút vzdelávacej politiky spolupracuje s Útvarom hodnoty za peniaze (Ministerstvo financií SR) na príprave revízie výdavkov, ktoré súvisia so vzdelávaním. Cieľom revízie výdavkov je zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov a poskytovanie lepších verejných služieb pre občanov.
Priebežné správy revízii sa zameriavajú na opísanie súčasného stavu vo vymedzených oblastiach. Záverečné správy prinášajú konkrétne opatrenia spolu s akčným plánom ich plnenia, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Implementačná jednotka na Úrade vlády SR následne sleduje a v implementačných správach odpočtuje plnenie stanovených opatrení. Zároveň napomáha ministerstvám dosahovať výsledky. V záujme nastavenia spolupráce, vytvorenia monitorovacích procesov a  merateľných ukazovateľov komunikuje s analytickými útvarmi, vecne príslušnými sekciami, či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev.
 

Skočiť na začiatok stránky