Navigácia

Reforma poradenského systému prinesie jednotný a prehľadný systém poradní podľa potrieb žiaka

Cieľom reformy poradenského systému, ktorú rezort školstva postupne zavádza od 1. januára 2023, je poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Vôbec prvýkrát vzniknú štandardy odborných činností. Po rokoch budú mať zároveň inkluzívne tímy metodickú podporu a budú sa môcť oprieť o kolegov z praxe. Spolupracovať budú aj s odborníkmi z rezortov práce či zdravotníctva.

ilustračný obrázok

V septembri 2022 ministerstvo školstva uskutočnilo zber údajov pre financovanie neštátnych poradenských zariadení (centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie) po transformácii v roku 2023. Pred samotným zberom sa uskutočnilo online stretnutie so zriaďovateľmi neštátnych poradenských zariadení, kde bolo vysvetlené ako bude zber prebiehať, ktoré údaje sa budú zbierať, kto bude poskytovať podporu počas zberu a bol daný priestor na otázky zriaďovateľov. Z výsledkov zo zberu dát vyplynulo, že počet detí, ktorým bude v roku 2023 poskytnutá služba v neštátnych poradniach v porovnaní so zberom dát v roku 2021 narástol o 7 686 detí. Plánovaný počet zamestnancov v roku 2023 je po zbere dát v septembri vyšší o 241 zamestnancov v porovnaní s počtom zamestnancov v neštátnych poradenských zariadeniach  podľa stavu k 31.12.2021. Výsledky zberu dát sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/nestatne-poradenske-zariadenia-vysledky-zberu-dat-september-2022/

V januári 2023 sa uskutoční zber údajov za neštátne zaradenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023. Na základe týchto spresnených údajov z dozberu bude zaslaná na Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad aktualizácia údajov pre výpočet prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb, tak aby všetky mestá a obce v ktorých budú v roku 2023 sídliť súkromné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dostali na tieto zariadenia prostriedky a nedostali ich obce, v ktorých sídlili v roku 2022.

Súčasťou systému poradenstva a prevencie sú okrem spomínaných zariadení aj školské podporné tímy, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v školách. Ich činnosť je rozdelená do piatich stupňov podporných úrovní.

„Konečným adresátom každej reformy, aj transformácie poradenského systému sú deti a naši žiaci. Reformné procesy sú náročné na spoluprácu všetkých zúčastnených a preto už od januára 2023 budeme pozorne sledovať proces transformácie poradenských zariadení a promptne reagovať na potreby systému v prospech detí, učiteľov, rodičov a všetkých odborných zamestnancov,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky