Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v STV a SRo o prehodnocovaní kvalifikácie pedagógov - absolventov študijného odboru sociálna práca

25.02.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorá zaznela včera 24. februára 2011 vo vysielaní Správ STV a Rádiožurnálu Rozhlasovej stanice Slovensko v príspevkoch Učitelia: štát sa nespráva férovoUčitelia s ukončenou fakultou sociálnej práce padli do kategórie nekvalifikovaných. Podľa nej  „Ministerstvo školstva prehodnocuje kvalifikáciu posledný rok a podľa úradníkov sociálna práca nespĺňa predpoklady na výučbu".

     Táto informácia nie je pravdivá, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kvalifikáciu neprehodnocuje. Platné predpisy sa v tejto oblasti nezmenili. Študijný odbor sociálna práca nie je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na vyučovanie žiadneho predmetu v základných školách, a preto ani po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky nie je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na vyučovanie v špeciálnej základnej škole.
     Táto skutočnosť platila aj v období do 31. 10. 2009, kedy vstúpil do účinnosti zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem toho jednoznačne hovorí, že "splnenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona", a teda tvrdenie uvedenej učiteľky, že zákon spôsobil pokles platových tried tejto skupiny učiteľov o tri platové triedy, sa nezakladá na pravde. Je preto pravdepodobné, že v minulosti zamestnávateľ pri zaradení do príslušnej platovej triedy postupoval v rozpore s právnymi predpismi.
     Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov upravuje osobitný právny predpis, ktorým je vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
     Podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky učiteľ, ktorý získal VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie všetkých predmetov na špeciálnych základných školách, t.j. základných školách pre deti s mentálnym postihnutím, iba v prípade, že absolvoval nielen doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na vysokej škole, ale absolvoval taktiež rozširujúce, resp. špecializačné kvalifikačné štúdium občianskej náuky alebo nejakého iného predmetu, ktorý sa vyučuje na základných školách. Na vyučovanie v základných školách pre intaktné (zdravé) deti spĺňa kvalifikačné predpoklady (po absolvovaní DPŠ), ale iba na vyučovanie toho predmetu, ktorý absolvoval formou rozširujúceho štúdia, resp. špecializačného kvalifikačného štúdia.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku