Reakcia ministerstva školstva na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní s názvom Slepačia škola

10.12.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru skreslené a zavádzajúce informácie, ktoré zverejnil týždenník Plus 7 dní v článku „Slepačia škola“.
     Redaktorka Anka Lučaiová vo svojom príspevku nepresne a skresľujúco spája vznik elokovaného pracoviska so vznikom plnoorganizovanej strednej školy a zároveň tvrdí, že „deti navštevujú školu, ktorá na papieri neexistuje“. Pravda je však taká, že Súkromná stredná odborná škola, Magán Szakközépiskola, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda je podľa platnej legislatívy zaevidovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom do 31. 12. 2012 mohli školy v zmysle platnej legislatívy zriaďovať svoje detašované triedy a elokované pracoviská bez ich evidencie v sieti škôl a školských zariadení  SR. V tomto prípade teda išlo o už existujúcu Súkromnú strednú odbornú školu v Dunajskej Strede, ktorá si zriadila elokované pracovisko v obci Búč. 
     Faktom tiež je, že aj v školskom roku 2012/2013 platná právna norma dovoľovala a umožňovala školám bez vydania súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zriaďovať elokované triedy a vysunuté pracoviská, avšak zriaďovateľ niesol plnú zodpovednosť za materiálno-technické zabezpečenie priestorov takéhoto elokovaného pracoviska.  Evidencia sa v zmysle novoprijatej legislatívy začala uskutočňovať až v roku 2013, preto v roku 2012 nebolo možné zo strany MŠVVaŠ SR pristúpiť k evidencii elokovaného pracoviska.  
     Po zmene legislatívy zriaďovateľ dňa 28. 6. 2013, tak ako ukladá zákon (do 30. 6.), predložil ministerstvu oznámenie o elokovanom pracovisku a zároveň predložil aj s tým súvisiace doklady, a to súhlasné vyjadrenie Inšpektorátu práce zo dňa 14. 6. 2013, súhlasné vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru zo dňa 20. 6. 2013, súhlasné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 27. 6. 2013 a súhlasné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa  21. 8. 2013. V prípade ak uvedený príslušný štátny úrad vydal rozhodnutie v rozpore s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, tak ako tvrdí redaktorka Plus 7 dní, nesie za túto skutočnosť zodpovednosť daný úrad, a nie ministerstvo.  
     Vychádzajúc z tvrdení redaktorky o „ministerskej výnimke“ a tvrdení, že „úradníkom na ministerstve stačilo, že im kompetentní dodajú "predbežné stanoviská" o tom, že „v budúcnosti bude všetko v poriadku“ uvádzame, že príslušný Regionálny úrad už vo svojom stanovisku dňa  27. 6. 2013 uviedol: "Na základe obhliadky na mieste možno konštatovať, že budova bola kompletne zrekonštruovaná, priestorové usporiadanie a funkčné členenie vyhovuje hygienickým požiadavkám a požadovanej kapacite“, čo bolo potvrdené aj vydaním rozhodnutia  tohto úradu o tom, že súhlasí s uvedením priestorov elokovaného pracoviska v Búči do prevádzky. Z tohto dôvodu považujeme tvrdenie redaktorky o tom, že škola nemala žiadne doklady, ktoré by preukázala ministerstvu v stanovenom termíne do 30. 6. 2013, za hrubé zavádzanie verejnosti. V tejto súvislosti je preto potrebné zdôrazniť, že žiadna výnimka z ministerstva nebola zriaďovateľke daná, išlo o štandardné vybavenie podania.
     Zároveň je potrebné uviesť na pravú mieru tvrdenie redaktorky, že „štát dokonca vzdelávanie študentov takejto školy aj štedro dotuje.“ Redaktorka týždenníka totiž nerešpektovala stanovisko ministerstva, v ktorom uviedlo, že štát poskytuje zákonom stanovený normatívny príspevok, a nie „dotáciu“ na každého žiaka školy, ktorá je zaradená v sieti, t. j. aj na školu ako je Súkromná stredná odborná škola, Magán Szakközépiskola, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda, a nie na jej vysunutú triedu, resp. elokované pracovisko.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku