Rada vlády SR pre vedu a techniku prerokovala návrh novely zákona o vysokých školách

24.09.2008

     Návrhom novely zákona o vysokých školách a národnými projektmi zameranými na podporu výskumu a vývoja  sa zaoberala Rada vlády SR pre vedu a techniku. Jej zasadnutie sa uskutočnilo dnes pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Cieľom navrhovanej novely vysokoškolského zákona je umožniť vysokým školám za určených podmienok vstup do nových špecializovaných organizácií vedy a techniky, akými sú vedecko-technologické parky, výskumno-vývojové centrá alebo technologické inkubátory. Predložená novela navrhuje tiež možnosti pridelenia štátnej dotácie zahraničným verejným vysokým školám na Slovensku a vytvára priestor pre väčšiu mobilitu študentov. Konkrétne by sa to malo prejaviť úpravou prestupov študentov medzi vysokými školami a väčšími možnosťami na zmenu študijného programu v rámci vysokej školy.
     Poradný orgán vlády SR prerokoval aj Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku, ktorý má zabezpečiť pre výskumno-vývojových pracovníkov a akademickú sféru prístup k elektronickým informačným zdrojom v tejto oblasti. Ďalší národný projekt umožní dobudovanie Dátového centra rezortu školstva, aby mohlo uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku. Národné projekty bude v rámci operačného programu Výskum a vývoj riešiť Centrum vedecko-technických informácií SR.
Fotogaléria

Bratislava 24. september 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku