Rada ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

Za účelom zabezpečenia systematického prístupu k problematike štúdia študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách a vytvorenia platformy na spoluprácu medzi ministerstvom, vysokými školami a neziskovými organizáciami, zriadilo ministerstvo Radu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako osobitný poradný orgán pri sekcii vysokých škôl. Rada pozostáva z jedenástich členov, ktorých vymenúva minister. Traja členovia rady sú navrhnutí reprezentáciami vysokých škôl, dvaja vysokými školami, na ktorých zo zákona existujú špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a piatich navrhujú vysoké školy a neziskové organizácie/občianske združenia. Predsedom rady je zamestnanec ministerstva.

Členovia rady
Mgr. Jozef Jurkovič - predseda, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. - za Slovenskú rektorskú konferenciu
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. – za Radu vysokých škôl
Mário Obročník - za Študentskú radu vysokých škôl
PaedDr. Elena Mendelová, CSc. - za Univerzitu Komenského v Bratislave
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. - za Technickú univerzitu v Košiciach
PhDr. ĽubicaMattovičová – za neziskové organizácie
Mgr. Darina Ondrušová, PhD. - za neziskové organizácie
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. - za vysoké školy
Mgr. Jarmila Žolnová,  PhD. - za vysoké školy
Mgr. Katarína Markovičová, PhD. - za vysoké školy

  • Štatút rady
  • Predchádzajúci členovia rady
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku