Protidrogová prevencia 2019

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) doručených 16 projektov. Celková finančná požiadavka zaslaných projektov dosiahla výšku 38 732 eur. Z podaných projektov boli vyradené 4 projekty pre nedodržanie podmienok výzvy, konkrétne z rozpočtového hľadiska, pre spoluúčasť na realizácii projektu a tiež pre nedodržanie termínu doručenia.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2019“ navrhla 12 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku uvádzame v priloženej tabuľke.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Školské zariadenia sú povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva.

 

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu predsedníčky komisie Mgr. K. Deákovej na sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR.

 

Najneskôr do 31. januára 2020 predložia realizátori projektu písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka komisie Protidrogová prevencia 2019, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa štruktúry uvedenej v prílohe.

Zoznam podporených projektov
Štruktúra záverečnej správy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2019“.

     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

      Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a  za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva do  24. mája 2019. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR v lehote do  7. júna 2019.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky