Prostredníctvom registrov sprehľadníme informácie o vysokých školách

09.04.2013
     Podrobné údaje o vysokých školách, ich študijných odboroch a študijných programoch upraví vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o registri študijných odborov, registri študijných programov a registri vysokých škôl.
     Jej obsahom budú tiež podrobnosti týkajúce sa štruktúry, formy, spôsobu a lehoty zapisovania údajov do registrov. Príprava tohto materiálu súvisí s ustanovením zákona o vysokých školách, ktoré upravuje s účinnosťou od 1. septembra 2013 okrem iného aj vytvorenie registra študijných odborov, registra študijných programov a registra vysokých škôl. Návrh vyhlášky bol dnes predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.
     Kým register študijných odborov bude sumarizovať zoznam študijných odborov a viesť evidenciu akreditácií habilitačných a inauguračných konaní, register študijných programov zabezpečí informácie o poskytovaných študijných programoch. Široká verejnosť, ministerstvo školstva, ako aj Akreditačná komisia bude môcť zároveň z tejto databázy údajov získavať potrebné informácie súvisiace s akreditáciou študijných programov.
    Zhromažďovanie a sprístupňovanie údajov o vysokej škole, členoch samosprávnych orgánov vysokej školy, členoch správnej rady verejnej vysokej školy a samosprávnych orgánoch fakúlt prinesie register vysokých škôl. Informovať bude taktiež o prorektoroch, vedúcich zamestnancoch vysokej školy, prodekanoch, vedúcich zamestnancoch súčastí vysokej školy, ale obsahovať bude aj údaje pre potreby štatistického zisťovania a externých systémov zabezpečovania kvality.
     Zabezpečenie fungovania týchto registrov vytvorí väčší priestor na získavanie kvalitnejších informácií o vysokých školách a následne kvalifikovanejšie rozhodovanie. „Všetky tieto informácie sú nesmierne dôležité nielen na kontrolu, ale aj operatívne vyhodnocovanie dát, porovnávanie a prácu s aktuálnymi prehľadmi,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
    Spomínané registre sa stanú súčasťou informačných systémov prevádzkovanými ministerstvom, resp. jeho organizáciou v rámci Dátového centra a Rezortného informačného systému.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku