Projekt PRINED má plný počet prihlásených škôl, najviac je zo Spiša

27.08.2014
     Počas prázdnin naplnil projekt PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie) jeden z cieľových ukazovateľov a to počet zapojených základných a materských škôl.  Ide o v poradí šiesty národný projekt, ktorý implementuje Metodicko pedagogické centrum a tretí projekt zameraný na marginalizované rómske komunity. 
     „Plný počet škôl, ktoré sa do projektu prihlásili sme dosiahli minulý týždeň,“ oznámil manažér projektu Peter Dolíhal s tým, že aktivity projektu začnú v zapojených školách  od septembra.
     Projekt je určený pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského. Najviac prihlásených škôl je z okresu Spišská Nová Ves (7), Michalovce (6), Svidník, Trebišov (5), Kežmarok, Košice. Nové Zámky, Stropkov, Šaľa, Bardejov (4). Aspoň jednu školu v projekte budú mať napríklad v okresoch Banská Štiavnica, Nitra, Trnava, Sobrance, Stará Ľubovňa, Martin, Krupina, Žiar nad Hronom a ďalšie. 
     Základné a materské školy sa mohli do projektu zapojiť, ak spĺňali stanovené kritéria. V prípade základných škôl bola vylúčená dvojzmenná prevádzka a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia mali od minimálne 12 do maximálne do 70 percent.
     Základným kritériom pre materské školy bol počet minimálne piatich detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem toho sa mohli prihlásiť iba školy, ktoré doteraz neboli zapojené do  projektoch zameraných na marginalizované rómske komunity (MRK 1 a MRK2). 
     Pre zavedenie celodenného výchovného systému je dôležité, aby v základných školách nemali zmennosť. Po skončení vyučovania žiaci zostanú v škole ešte ďalšie tri hodiny, kde na prvej sa budú pripravovať na vyučovanie, učiť sa a písať si domáce úlohy. Potom bude nasledovať dvojhodinová záujmová činnosť, kultúrne a športové aktivity. „Ide o podporu záujmových útvarov s cieľom motivovať žiakov k lepšiemu vzdelávaniu ,“ vysvetľuje Dolíhal. 
     Základné i materské školy vďaka projektu získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý obsahuje rôzne pomôcky, športové náradie, hudobné nástroje, kuchynské vybavenie, na rozvoj kreativity, myslenia a reči , ale aj hygienický a socializačný balíček.
     Podľa skúseností a vyjadrení škôl z projektov zameraných na marginalizované rómske komunity, okrem technickej a materiálnej podpory oceňujú predovšetkým možnosť pôsobenia pedagogických asistentov. Projekt PRINED celkovo vytvorí 250 nových pracovných miest, v každej základnej škole budú dvaja a materskej škole jeden.
     Novou aktivitou bude vytvorenie inkluzívneho tímu v zložení psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. Zámerom pôsobenia inkluzívneho tímu nielen v školách ale aj v teréne je predchádzať neopodstatnenému preraďovaniu do systému špeciálneho školstva. A to prácou v školách ale i v teréne. Odborníci budú vstupovať do osád, do prostredia, kde deti so sociálne znevýhodneného prostredia žijú a rok pred nástupom do ZŠ v súčinnosti s terénnymi pracovníkmi budú realizovať depistáže, čiže vyhľadávať deti, aby dostali rovnakú predškolskú podporu ako tie, ktoré materské školy navštevujú.
     Dôležitou aktivitou sú aj osvetové programy, ktorých cieľom je zvýšiť spoluprácu rodiny a školy, motivovať rodičov a podnietiť ich záujem o výchovu a vzdelávanie ich detí.
     Projekt PRINED je jedným z šiestich národných projektov, ktoré implementuje Metodicko pedagogické centrum Bratislava. Začal v apríli 2014 a potrvá 15 mesiacov do novembra 2015. Spolufinancovaný je z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí základnej a materskej školy. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov.
 
Ľuboslava Sedláková,
manažér publicity PRINED
0905 510 578
luboslava.sedlakova@mpc-edu.sk
www.prined.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku