Navigácia

Projekt Digitálne učivo na dosah

EDU_centrum_LOGOb    „Digitálne učivo na dosah“ je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu vlády SR, v ktorom MŠVVaŠ SR figuruje ako prijímateľ a hlavný partner – kompetenčne príslušná organizácia a Úrad vlády SR je ako prevádzkovateľ siete Govnet jeho partnerom.
         Prvá časť projektu bola financovaná z operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 4,8 mil. eur a druhá časť projektu bola financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 24,4 mil. eur. Jeho cieľom je vytvorenie eGov služieb, ktoré umožnia každej do projektu škole zapojenej garantovaný (t.j. primerane rýchly a kvalitný) prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov a zároveň k bezpečnému internetu.
     V rámci projektu bude v 5 vybraných okresoch Slovenska (TT, BS, BB, SN, SV) vybudovaná optická sieť, do ktorej bude pripojených minimálne 200 škôl. Tie dostanú zároveň aj profesionálne WiFi prístupové body, ktoré pokryjú priestory školy a umožnia žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia (BYOD – bring your own device). Vyšší užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov dopĺňa minimálne päť rokov garantovaný bezplatný servis a asistencia pri prípadných technických problémoch.
     Primárne tak ide o pomoc školám efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny vzdelávací obsah, ktorý je k dispozícii v Dátovom centre MŠVVaŠ a tiež predchádzať  problémom s nedostatočnou kapacitou prístupu pri celonárodných online projektoch a testovaniach alebo lokálnych online školských aktivitách vyžadujúcich si simultánne pripojenie viacerých účastníkov (napr.  vedomostná olympiáda).
     Ďalším výrazným benefitom je zvýšenie kybernetickej aj fyzickej bezpečnosti na pôde školy. Projekt umožní prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré budú primerané vekovej kategórii žiakov. K fyzickej bezpečnosti či ochrane pred šikanou prispeje možnosť pripojenia bezpečnostných kamier do tejto siete, ktoré môžu monitorovať spoločné priestory školy.
     Projekt teda prispieva k modernizácii a skvalitneniu učebného procesu na zapojených školách a napĺňa tak globálny cieľ OPIS-u „Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“.
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Úradom vlády SR chápu jeho prípravu a minimálne päťročnú následnú spoločnú prevádzku ako pilotnú aktivitu, ktorej jednotlivé fázy a výsledky budú priebežne monitorované, vyhodnocované a v prípade potreby poslúžia ako základ pre neskoršiu prípravu obdobného projektu v celonárodnom meradle.
     Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke projektu - https://www.edu-centrum.sk/
Skočiť na začiatok stránky