Prístup učiteľov k rómskych žiakom je na dobrej úrovni

14.12.2015
     Pozitívne výsledky práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti práce s učebným textom prezentovali odborníci i samotní učitelia na odbornom podujatí v Prešove. Výsledky vychádzali z pilotného výskumu, ktorý zrealizovalo oddelenie Metodicko-pedagogického centra ROCEPO (Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum).
      Odborný seminár pod pracovným názvom „Odborný seminár o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít“ sa konal 4. decembra 2015. Pripravilo ho oddelenie ROCEPO pri MPC RP Prešov ako záverečný výstup pilotného výskumu zameraného na pozorovanie a vyhodnotenie práce učiteľov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v 4. a 5. ročníku ZŠ s dôrazom na pozitívne skúsenosti pri práci s učebným textom.
     Výskum realizovalo šesť pracovníkov ROCEPO počas školského roka 2014/2015. Pri výskume odborníci hodnotili štyri okruhy: výber a tvorba učebných textov, metódy práce s učebným textom, kladenie otázok pri práci s učebným textom a formy práce s učebným textom.
     Za pozitívne odborníci uviedli, že učitelia na veľmi dobrej úrovni vytvárajú a využívajú materiálne zázemie na vyučovaní. Metodickú pomoc potrebujú učitelia najmä v oblasti kladenia otázok a v oblasti kooperatívneho vyučovania.
     Prácu s textom prezentovali Stanislav Cina a Eva Suchožová. Pán Cina účastníkov seminára stručne informoval o obsahu trojjazyčnej učebnice „Deti slnka“ (slovenský jazyk, rómsky jazyk, anglický jazyk) určenej pre deti MŠ a pre žiakov primárneho vzdelávania ZŠ, ktorej je spoluautorom.  Pani Suchožová venovala pozornosť učebnému zdroju „Príbehy pre vás o vás“. Jeho autorom je Mária Miková, učiteľka ZŠ s MŠ v Terni.
     Na seminári bol prezentovaný zástupcami Trnavskej univerzity výstup medzinárodného projektu e-Roma Resource – internetová stránka. Stránka obsahuje základné informácie pre prácu profesionálov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, práce, bývania a kultúry Rómov.
     Pozitívne výsledky práce so žiakmi prezentovali Mária Pigulová, riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany a  Jana Kandríková, riaditeľka Spojenej školy internátnej Snina.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku