Navigácia

Príspevok na úhradu nákladov nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony

Podľa § 4e ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a  stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka príspevok na úhradu nákladov na zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom, a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu v čase výchovno-vzdelávacieho procesu. Takýmto zamestnancom môže byť napríklad pomocný vychovávateľ.

Podporné opatrenie je určené pre deti a žiakov, ktorí majú obmedzenia vo vykonávaní sebaobslužných úkonov z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. 

Podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na osobné náklady zamestnanca pre sebaobslužnú asistenciu je vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.     

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky